百度电动推送js

<!DOCTYPE html>
<!– saved from url=(0014)about:internet –>
<html>
<head>
<meta charset=”UTF-8″>
<meta name=”Keywords”
content=”私募、私募基金、阳光私募、私募股权、天玑私募基金、信托、天玑金服、天玑、天玑财富、前海天玑、天玑在线理财”/>
<meta name=”Description”
content=”天玑金服(www.qianhtj.com)官网,找私募、问天玑金服,基于私募行业大数额、营造私募智能投顾平台、为高净值用户提供股权、私募、定增、信托等产品风行音讯,落成数字化财富管理。”/>

后天,有一位做餐饮的淑女总老董找我,是本人的微信好友,和自家在同一个都会,只在微信聊过一遍,未成碰面过,影像中记得她的店是以小龙虾为主推菜的。

<meta http-equiv = “X-UA-Compatible” content=”IE=edge,chrome=1″
/>
<title>天玑金服官网-股权 | 私募 | 定增 | 信托 |
数字化财富管理平台</title>

他找我是因为观望自身在情人圈发了下边那样的一张图:

<base id=”v” href=”20170424152525″>
<base id=”base” href=”http://www.qianhtj.com"&gt;
<link href=”/public/img/site/favicon.ico” rel=”icon”
type=”image/x-icon”>
<link rel=”stylesheet” type=”text/css”
href=”/public/css/site/common.css?v=20170424152525″/>
<script type=”text/javascript”
src=”/public/js/site/jquery-1.7.1.min.js?v=20170424152525″
></script>

唯独我那张相片配的文字是“不管你做如何产品和体系,实体如故网上,都心有余而力不足避开自老董营销那套系统”。说实话,那就是一张藏宝图,但是对于不懂营销的人来说,那就是一张普普通通的图形,而且一钱不值,如果是懂点的营销人,一看就通晓那里面的价值,会即时不假思索的把图片保存到手机上。

<script type=”text/javascript”
src=”/public/js/site/root.js?v=20170424152525″ ></script>
<script type=”text/javascript”
src=”/public/js/site/placeholder.js?v=20170424152525″
></script>
<script type=”text/javascript”
src=”/public/js/site/tab.js?v=20170424152525″></script>
<script type=”text/javascript”
src=”/public/js/site/public.js?v=20170424152525″ ></script>
<script type=”text/javascript”
src=”/public/third/CryptoJS/md5.js?v=20170424152525″
></script>
<script type=”text/javascript”
src=”/public/js/site/common.js?v=20170424152525″ ></script>
<!–添加百度加大代码–>
<script type=”text/javascript”
src=”/public/js/site/tuiguang.js?v=20170424152525″ ></script>

言规正转啊,当时咱们讲了几句客气的客套话,她说请本人一头喝茶,因为自身手上有些事,就拒绝了,说改天,我清楚迟早是有事情,就一向把话说点明了,问好看的女人老总怎么工作,他说本人经营的餐饮公司碰到了瓶颈,想请教我支个招。

<script type=”text/javascript”
src=”/public/js/site/ztChecked.js?v=20170424152525″
></script>

本人大概的问了瞬间品牌、和客户数据库那块,她都不曾办好。从经营餐饮碰着瓶颈的角度,他迟早是想要我报告她怎么去引爆客流,因为她做的是小龙虾这块,肯定存在季节性和时间性。可是商家经营碰着的瓶颈除了这几个原因以外,还和不少缘故有关,比如:口味、服务、管理等等。

<script
src=”http://pv.sohu.com/cityjson?ie=utf-8"&gt;&lt;/script&gt;
<script type=”text/javascript”>
//console.log(returnCitySN[“cip”]+’,’+returnCitySN[“cname”]);
</script>

于是,在不打听他的店家的具体景况之下,我也糟糕说怎么,不过在互换中,她说了从未有过做客户数据库那块。在营销中,客户数据库是任重(英文名:rèn zhòng)而道远,如若连数据库都没有树立,你的生意自然是存在难点的。

<script type=”text/javascript”
src=”/public/js/site/index.js?_=14930187253382″ ></script>

那就是本人标题说的,那招不会,你的事情迟早会出难点?那么大家先看看上面那些传说:

</head>
<body>

1991年,杰夫Paul仍是一个无家可归、身无分文的干净败北者,信用卡上有10万美元的债务,他与老婆、3个小朋友住在小妹家的地下室里。

<div
style=”filter:Alpha(Opacity=0);/*100为不透明,0为全透明*/height:0″>
<!–[if lte IE8]>
<link rel=”stylesheet” type=”text/css”
href=”/public/css/site/common_adapt.css”
title=”适配IE8以下浏览器样式文件”/>
<![endif]–>
</div>
<div id=”tophead”>
<div class=”navWP”>
<div class=”nav sloganWP”>
<li>天玑金服欢迎您!</li>
<li>找私募,问天玑金服!</li>
</div>
<div class=”nav-right”>
<div class=”login_wrap”>
<div class=”unloginBtn”>
<a href=”javascript:;” class=”login1″>登录</a>
<a href=”javascript:;” class=”login2″>注册</a>
</div>
<div class=”logined_wrap hide”>
<div class=”userWP”>
<span class=”iconfont”></span>
<span class=”user”>1225454578</span>
<span class=”triangle”></span>
</div>
<div class=”dropBox”>
<ul>
<li class=”ToforgetPwd”>修改密码</li>
<li class=”logout”>退出登录</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
<div class=”aboutsWP”>
<div class=”title”>
<span><a
href=”http://www.qianhtj.com/about.thtml"&gt;关于天玑&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;
<span class=”triangle”></span>
</div>
<div class=”dropBox”>
<ul>
<li><a
href=”http://www.qianhtj.com/contact.thtml"&gt;联系我们&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
<li><a
href=”http://www.qianhtj.com/join.thtml"&gt;加入我们&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
<li><a
href=”http://www.qianhtj.com/media.thtml"&gt;媒体报道&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
<li><a
href=”http://www.qianhtj.com/notice.thtml"&gt;天玑公告&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
<li><a
href=”http://www.qianhtj.com/declaraction.thtml"&gt;免责声明&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
</ul>
</div>
</div>
<div class=”phone”><span
class=”iconfont”></span>400-955-0101</div>
</div>
</div>
</div><!– 专题尾部 –>

意料之外有一天,他意识了一本1931年问世的古董书,,书中公告了一种极为简略的赚取公式。使用那套不可捉摸的扭亏技巧,杰夫初阶快速赚钱了。到了1992年,他每一种月的收益高达了5位数,此时的他,每一日都穿着睡衣闲呆在家里…..

<div
style=”filter:Alpha(Opacity=0);/*100为不透明,0为全透明*/height:0″>
<!–[if lte IE8]>
<link rel=”stylesheet” type=”text/css”
href=”/public/css/site/common_adapt.css”
title=”适配IE8以下浏览器样式文件”/>
<![endif]–>
</div>
<div id=”homeHeader”>
<div class=”header” >
<div class=”logo”
onclick=”document.location.href=’http://www.qianhtj.com/index.thtml'"&gt;
<img class=”logoImg” title=”天玑金服” alt=”天玑金服”
src=”/public/img/site/home/logo.png”>
</div>
<ul class=”nav nav-pills”><!– class=”currentA” –>
<li><a id=”tj_index” href=”http://www.qianhtj.com/index.thtml
title=”首页”>首页</a></li>
<li><a id=”tj_simu” href=”http://www.qianhtj.com/simu.thtml
title=”阳光私募”>阳光私募</a></li>
<li><a id=”tj_pe” href=”http://www.qianhtj.com/pe.thtml
title=”私募股权”>私募股权</a></li>
<li><a id=”tj_trust” href=”http://www.qianhtj.com/trust.thtml
title=”固定收益”>固定收入</a></li>
<li><a id=”tj_hw”
href=”http://www.qianhtj.com/hwtz/zt-2.thtml
title=”外国投资”>海外投资</a></li>
<li><a id=”tj_public”
href=”http://www.qianhtj.com/public.thtml
title=”公募基金”>公募基金</a></li>
<li><a id=”tj_college”
href=”http://www.qianhtj.com/college.thtml
title=”私募大学”>私募高校</a></li>
<li><a id=”tj_video” href=”http://www.qianhtj.com/video.thtml
title=”资本影院”>资本影院</a></li>
<li><a id=”tj_topics”
href=”http://www.qianhtj.com/topics.thtml
title=”热门专题”>热门专题</a></li>
<li><a id=”tj_news” href=”http://www.qianhtj.com/news.thtml
title=”行业资讯”>行业资讯</a></li>

实际上,他的不二法门是很简单的,具体方法是:

<!– <li><a id=”tj_about”
href=”http://www.qianhtj.com/about.thtml
title=”关于天玑”>关于天玑</a></li> –>
<li class=”club”>天玑俱乐部</li>
<li class=”school”>天玑商大学</li>
</ul>
<div class=”login” style=”display: none”>

她在该地报纸上,刊登廉价的分类广告,标题为“免费索取《轻松烹饪美食的技术》报告”。吸引读者打来电话给他,留下姓名和地方。然后杰夫就把免费报告,连同其余货物的优惠信邮寄给买主。顾客很可能不会登时买他引荐的商品。不要紧,杰夫会每隔一段时间就再邮寄一些有价值的告诉、及商品让利信。

<div class=”unloginBtn” style=”display: none”>
<a href=”javascript:;” class=”login1″
title=”登录”>登录</a>
<a href=”javascript:;” class=”login2″
title=”注册”>注册</a>
</div>

而收信的顾客由于会不停吸纳杰夫寄来的材料,就逐步增添了对杰夫的深信,把她作为了然专业知识的我们,所以,在一段时间的缕缕互换之后,一部分顾客就陆续先河置办他引荐的商品。

<div class=”logined_wrap hide” style=”display: none”>
<div class=”userWP”>
<span class=”round”><img
src=”http://www.qianhtj.com/public/img/site/userDefaultAvatar.png"&gt;&lt;/span&gt;
<span class=”user”></span>
<span class=”triangle”></span>
</div>
<div class=”dropBox”>
<ul>
<li class=”ToforgetPwd”>修改密码</li>
<li class=”logout”>退出登录</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
<div class=”search-block” data-open=”0″>
<img src=”/public/img/search/nav_ico_sear_def.png” /> <!–
–>
<span>搜索</span>
</div>
</div>
</div>

那套技巧,帮杰夫在2个月内就摆脱了银行债务,并且快速成为在家工作的富人–那也是诸三人盼望的生存。他的书《怎么样穿着内有坐在厨房边每一日轻松赚钱》—-销售给了15万人,那一个人中间,很多少人成为了在家劳作的富商,他们使用的,都以杰夫所助教的章程。

<div class=”search-mask”>
<div class=”search-position”>
<div class=”search-mess”>
<div class=”search-input”>
<input id=”searchValue” type=”text” maxLength=”20″
placeholder=”产品/公司/资讯”/>
<a class=”search-button” target=”_blank”>搜 索</a>
</div>
<ul class=”search-history”>
<li>
<a onClick=”searchHref(‘私募股权基金’)”
target=”_blank”>私募股权基金</a>
</li>
<li>
<a onClick=”searchHref(‘私募牛人排行’)”
target=”_blank”>私募牛人名次</a>
</li>
<li>
<a onClick=”searchHref(‘私募基金名次’)”
target=”_blank”>私募基金名次</a>
</li>
<li>
<a onClick=”searchHref(‘青翼一期’)”
target=”_blank”>青翼一期</a>
</li>
<li>
<a onClick=”searchHref(‘东方价值基金’)”
target=”_blank”>东方价值基金</a>
</li>
<li>
<a onClick=”searchHref(‘股权投资’)”
target=”_blank”>股权投资</a>
</li>
<!– <li class=”last”>
<a onClick=”searchHref(‘原点资产’)”
target=”_blank”>原点资产</a>
</li> –>
</ul>
<span class=”search-other”>您还足以搜</span>
<ul class=”other-mess”>
<li>
<h3>产品名称</h3>
<a onClick=”searchHref(‘天玑青翼一期’)”
target=”_blank”>天玑青翼一期</a>
<a onClick=”searchHref(‘东方价值’)”
target=”_blank”>东方价值</a>
<a onClick=”searchHref(‘南方天赋持恒套利1号’)”
target=”_blank”>南方天赋持恒套利1号</a>
</li>
<li>
<h3>公司名称</h3>
<a onClick=”searchHref(‘泽熙投资’)”
target=”_blank”>泽熙投资</a>
<a onClick=”searchHref(‘基岩资本’)”
target=”_blank”>基岩资本</a>
<a onClick=”searchHref(‘天玑财富’)”
target=”_blank”>天玑财富</a>
</li>
<li>
<h3>资讯标题</h3>
<a onClick=”searchHref(‘青翼一期阳光私募’)”
target=”_blank”>青翼一期阳光私募</a>
<a onClick=”searchHref(‘外汇储备跌回“2”时期’)”
target=”_blank”>外汇储备跌回“2”时期</a>
<a onClick=”searchHref(‘QDII基金季军再临’)”
target=”_blank”>QDII基金亚军再临</a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
<script>

杰夫的财物传说,在欧美流行很广,为啥呢?因为她简短,易学、有效。

</script><div id=”head2″>
<div id=”nav”>
<div class=”logo”
onclick=”document.location.href=’http://www.qianhtj.com/index.thtml‘”
title=”logo”>
<img src=”http://www.qianhtj.com/public/img/site/header/logo.png
alt=”天玑金服”>
</div>
<ul class=”nav” id=”head2_nav”> <!– class=”currentFixedA”
–>
<li ><a id=”tj2_index”
href=”http://www.qianhtj.com/index.thtml
title=”首页”>首页</a></li>
<li ><a id=”tj2_simu” href=”http://www.qianhtj.com/simu.thtml
title=”阳光私募”>阳光私募</a></li>
<li ><a id=”tj2_pe” href=”http://www.qianhtj.com/pe.thtml
title=”私募股权”>私募股权</a></li>
<li ><a id=”tj2_trust”
href=”http://www.qianhtj.com/trust.thtml
title=”固定收入”>固定受益</a></li>
<li ><a id=”tj2_hwtz”
href=”http://www.qianhtj.com/hwtz/zt-2.thtml
title=”国外投资”>国外投资</a></li>
<li ><a id=”tj2_public”
href=”http://www.qianhtj.com/public.thtml
title=”公募基金”>公募基金</a></li>
<li ><a id=”tj2_college”
href=”http://www.qianhtj.com/college.thtml
title=”私募大学”>私募大学</a></li>
<li ><a id=”tj2_video”
href=”http://www.qianhtj.com/video.thtml
title=”资本影院”>资本影院</a></li>
<li ><a id=”tj2_topics”
href=”http://www.qianhtj.com/topics.thtml
title=”热门专题”>热门专题</a></li>
<li ><a id=”tj2_news” href=”http://www.qianhtj.com/news.thtml
title=”行业资讯”>行业资讯</a></li>

那就是说他的所有操作流程是怎么统筹的吗?

<!– <li ><a id=”tj2_about”
href=”http://www.qianhtj.com/about.thtml
title=”关于天玑”>关于天玑</a></li> –>
</ul>
<ul class=”nav-right”>
<li class=”nav-right-li3″
title=”400-955-0101″>400-955-0101</li>
</ul>
</div>
</div>
<input type=”hidden” value=”2″ name=”checkDoHidden”>

先是,寻找目的鱼塘(目的客户平常运动的区域),然后释放鱼饵,吸引他们留意。然后用鱼饵换取顾客的联系格局,约等于把鱼钓如自个儿的鱼塘中,再然后,通过不断的维系来培育信任感,最终通过打折来提现。

<div class=”w1200″>
<div class=”banner”>
<div class=”homeBanner”>
<div id=”js_banner” class=”fx_banner banner-container”>
<ul id=”js_banner_img” class=”fx_banner_img clear
swiper-wrapper”>
<li class=”swiper-slide”>
<a title=”天玑·青翼种类阳光私募基金,创设三个月,收益超20%”
href=”http://www.qianhtj.com/simu/zt-25.thtml” style=”background-image:
url(http://photo.qianhtj.com/tj\_img/uploadImg/82\_1490691531341.jpg);”
target=”_blank”></a>
</li>
<li class=”swiper-slide”>
<a title=”王亚伟” href=”http://www.qianhtj.com/simu/zt-9.thtml
style=”background-image:
url(http://photo.qianhtj.com/tj\_img/uploadImg/82\_1492422231877.jpg);”
target=”_blank”></a>
</li>
<li class=”swiper-slide”>
<a title=”顺丰定增” href=”http://www.qianhtj.com/pe/zt-9.thtml
style=”background-image:
url(http://photo.qianhtj.com/tj\_img/uploadImg/82\_1492156340530.jpg);”
target=”_blank”></a>
</li>
<li class=”swiper-slide”>
<a title=”雄安概念引爆股市行情”
href=”http://www.qianhtj.com/simu/zt-32.thtml” style=”background-image:
url(http://photo.qianhtj.com/tj\_img/uploadImg/82\_1492479936849.jpg);”
target=”_blank”></a>
</li>
<li class=”swiper-slide”>
<a title=”京东经济私募股权一期基金”
href=”http://www.qianhtj.com/pe/zt-2.thtml” style=”background-image:
url(http://photo.qianhtj.com/tj\_img/uploadImg/82\_1492591514648.jpg);”
target=”_blank”></a>
</li>
</ul>
</div><!– js_banner –>
</div>
</div>
<!–banner上边一条–>
<div class=”underBannerRow”>
<div class=”w1200-wrap”>
<div class=”declarationWP same”>
<span class=”iconfont”></span>
<b>公告:</b>
<div class=”sameUlWP”>
<ul class=”sameUl” id=”tjNotice”>
<li><a class=”sameUlLiAlength” href=”
http://www.qianhtj.com/notice/4.thtml
” target=”_blank”
title=”青翼一期最新走势,涨幅28.90%再立异高!”><span>青翼一期最新走势,涨幅28.90%再创新高!</span></a></li>

在格外时代,杰夫操作的媒人是通过报纸,以往是活动互连网时代,是还是不是也是有效的吧。答案是肯定的,而且充裕有效,并且比传统的报章更有着实操性,而且资金卓殊低。

</ul>
</div>
<span class=”line”> </span>
</div>
<div class=”hotsWP same”>
<span class=”iconfont”></span>
<b>热点:</b>
<div class=”sameUlWP”>
<ul class=”sameUl” id=”tjHotTip”>

那是她的操作步骤,其原理就是数据库营销,所以客户数据库的建立是种种商家必须求操作的。有了客户数据库,你可以不停的显示,而且,大家可以在原始的客户的根底上,不断的缕缕的输入越来越多的客户进来,那就是一个得天独厚的事情循环体,留住原来的客户,不断的抓潜新客户进到你的数据库,当你的数据库达到自然的量,你会吓坏自个儿。

<li><a class=”sameUlLiAlength” href=”
http://www.qianhtj.com/simu/cp-HF089763.thtml
” target=”_blank”
title=”顺丰定增基金火热募集中”><span>顺丰定增基金火热募集中</span></a></li>

假如你的数据库中有1000客户,然后您搞五遍降价,一百方可完成1%-5%的响应率,就会有10个到50个客户会采购你的出品,那如若您的成品毛利是500一单,那么就是5000–25000,而且那只是四次性的收入,那即使你的客户数据库有10000吗?100000吗?

</ul>
</div>
<span class=”line”> </span>
</div>
<div class=”specsWP same” id=”tjOtherTip”>
<span class=”imgWP”><img
src=”/public/img/site/jbhLogo.jpg”></span>
<b>财经:</b>
<div class=”sameUlWP specUl”>
<ul class=”sameUl”>
<li>
<a class=”sameUlLiAlength openVedioModal” linkType=”1″
resourceId=”http://p.bokecc.com/player?vid=EF095EE9E3F342989C33DC5901307461&siteid=EFB04B67129C874F&autoStart=false&width=600&height=490&playerid=889385E0003AF64A&playertype=1
href=”javascript:;” title=”17年经济大事件”
><span>17年经济大事件</span><i
class=”iconfont”></i></a>
</li>
</ul>

当您有了客户数据库,就约等于自身作育了一个鱼塘,想吃鱼的话,就足以在祥和的鱼塘捞鱼,只要你不断的在鱼塘中提供鱼食喂你的鱼,那么她们就永远是你忠实的顾客。

</div>
</div>
</div>
</div>
<!–浮动栏–>
<!–引入–>

实则那只是数据库营销的冰山一角,关于数据库营销还有众多重视的学识,有机遇再和豪门分享!后天就享受到那,希望对你有帮带!

<div class=”templateIncludes”>
<div class=”fixedWP” id=”newHomeFixed”>
<div class=”w1000WP”>
<!–浮动二维码–>
<div class=”qrcodeWP” title=”天玑金服微信公众号二维码”>
<div class=”erweima”>
<img src=”/public/img/site/qrcode.jpg”
alt=”天玑金服微信公众号二维码”>
<div
class=”weSlogan”>微信扫码关心<br>领取私募大字典</div>
</div>
<!–引入左侧–>
<div class=”ctrlWP”>
<div class=”sameWP-box onlineChat” title=”在线客服”>
<div class=”meinv”>
<!– <img src=”/public/img/site/meinv.png”>–>
<a href=”https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=39250
target=”_blank”><div
class=”text”><span>点自身问话</span></div></a>

自家是田强太,如若你觉得那篇小说帮到了您,请多帮我推荐给你的意中人,感谢了

</div>
<div class=”gmglink”>
<div class=”gmglink-circle”>
<img class=”gmglink-circle-core”
src=”/public/img/common/core.png”>
<img class=”gmglink-circle-outher”
src=”/public/img/common/outher.png”>
<div class=”gmglink-circle-bg”></div>
</div>
<a href=”/gangmeigu.thtml” class=”gmgOpenAccount”>
港美股<br>开 户
</a>
</div>
</div>
</div> </div>
</div>
</div>
</div> <div class=”vedioModal hide”>
<div class=”masksss”></div>
<div class=”table-WP”>
<div class=”table”>
<div class=”vedioWP”>
<div class=”closeVedioModal”><span
class=”iconfont”></span></div>
<script
src=”http://p.bokecc.com/player?vid=EF095EE9E3F342989C33DC5901307461&siteid=EFB04B67129C874F&autoStart=false&width=600&height=490&playerid=889385E0003AF64A&playertype=1
type=”text/javascript”></script>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class=”section”>
<div class=”NEWHOME”>
<div class=”section1″><!–阳光私募–>
<div class=”sectionTitle” title=”阳光私募”>
<span class=”left title1″ title=”阳光私募”>阳光私募</span>
<div class=”title2″ title=”阳光私募”>
<a href=”http://www.qianhtj.com/simu.thtml"&gt;&lt;h2
class=”h2-title”>阳光私募</h2></a>
<div class=”hor-line”> </div>
</div>
<p class=”text”
title=”大浪淘沙网罗超级私募”>大浪淘沙<br>网罗一级私募</p>
<div class=”linkBox”>
<ul>
<li><a href=”http://www.qianhtj.com/simu/list-c1.thtml
target=”_blank” title=”股票策略”>股票策略</a></li>
<li><a href=”http://www.qianhtj.com/simu/list-c5.thtml
target=”_blank” title=”相对价值”>相对价值</a></li>
<li><a href=”http://www.qianhtj.com/simu/list-c3.thtml
target=”_blank” title=”管理期货”>管理期货</a></li>
<li><a href=”http://www.qianhtj.com/simu/list-c4.thtml
target=”_blank” title=”事件驱动”>事件驱动</a></li>
</ul>
</div>
<a id=”sun” class=”newMore”
href=”http://www.qianhtj.com/simu/list.thtml” title=”更多”>更多
></a>
</div>
<div id=”section1″ class=”sectionBody”>
<div class=”topWP”>
<ul class=”hostsUL”>

田强太简介:自CEO营销品牌创办人,圈层矩阵营销理论创办者,惠州市极美视觉传媒创始股东,广州市众邦农品科学技术有限公司联手创办者。创设个人移动网络掘金魔术第一人。

<li>
<a href=”http://www.qianhtj.com/simu/zt-26.thtml
style=”background-image:url(http://photo.qianhtj.com/tj\_img/uploadImg/69\_1484537825249.jpg);”
target=”_blank”>
<div class=”table”>
<div class=”first惠特e”> 2017私募纯利导航仪</div>
<div class=”secondYellow”>陪您从100万纯正到达1000万</div>
</div>
</a>
</li>

欢迎长按(扫描)二维码关切:田强太微信公众号

<li>
<a href=”http://www.qianhtj.com/simu/zt-25.thtml
style=”background-image:url(http://photo.qianhtj.com/tj\_img/uploadImg/41\_1490261205047.jpg);”
target=”_blank”>
<div class=”table”>
<div class=”first惠特e”>天玑青翼阳光私募基金</div>
<div class=”secondYellow”>创制7个月收益超20%</div>
</div>
</a>
</li>

<li class=”last”>
<a href=”http://www.qianhtj.com/simu/zt-28.thtml
style=”background-image:url(http://photo.qianhtj.com/tj\_img/uploadImg/69\_1488250160276.jpg);”
target=”_blank”>
<div class=”table”>
<div class=”first惠特e”>回首私募十年风浪路</div>
<div class=”secondYellow”>历届亚军大盘点</div>
</div>
</a>
</li>

</ul>
</div>
<div class=”bottomWP”>

<div class=”section1-l sectionClick”>

<div class=”sun-t”>
<h3 class=”HomeProTitle” title=””>
<a href=”http://www.qianhtj.com/simu/cp-HF089763.thtml
target=”_blank”>顺丰定增</a>
</h3>
<div class=”sun-t-tag”>

<a href=”http://www.qianhtj.com/simu/cp-HF089763.thtml
target=”_blank” type=”button” class=”btn”
title=”行业龙头”>行业龙头</a>

<a href=”http://www.qianhtj.com/simu/cp-HF089763.thtml
target=”_blank” type=”button” class=”btn”
title=”稀缺份额”>稀缺份额</a>

<a href=”http://www.qianhtj.com/simu/cp-HF089763.thtml
target=”_blank” type=”button” class=”btn”
title=”结构优化”>结构优化</a>

</div>
<div class=”sun-t-b loginedStyle”>
<div class=”sun-t-b-l”>
<p class=”first”>
1.0000 
</p>
<p class=”second”>最新净值</p>
</div>
<div class=”sun-t-b-r”>
<p class=”first”>
0.00<span class=”fs14px”>%</span>
</p>
<p class=”second”>累计受益</p>
</div>
</div>
</div>
<div class=”sun-b”>
<img
src=”http://photo.qianhtj.com/tj\_img/uploadImg/41\_1490860616351.png
alt=”–“>

<p>基金高管:–</p>
<div>
<span type=”button” class=”btn1″>
<a href=”http://www.qianhtj.com/simu/cp-HF089763.thtml
target=”_blank”>产品详情</a>

</span>
<span type=”button”
pid=”HF089763″ protype=”2″ class=”btn2″>立刻讯问</span>
</div>
</div>
</div>

<div class=”section1-c sectionClick”>
<div class=”sun-t”>
<h3 class=”HomeProTitle” title=””>
<a href=”http://www.qianhtj.com/simu/cp-HF088066.thtml
target=”_blank”>青翼二期</a>
</h3>
<div class=”sun-t-tag”>

<a href=”http://www.qianhtj.com/simu/cp-HF088066.thtml
target=”_blank” type=”button” class=”btn”
title=”大旨品种”>宗旨品种</a>

<a href=”http://www.qianhtj.com/simu/cp-HF088066.thtml
target=”_blank” type=”button” class=”btn”
title=”板块设置”>板块设置</a>

<a href=”http://www.qianhtj.com/simu/cp-HF088066.thtml
target=”_blank” type=”button” class=”btn”
title=”仓位匹配”>仓位匹配</a>

</div>
<div class=”sun-t-b loginedStyle”>
<div class=”sun-t-b-l”>
<p class=”first”>
1.0430 
</p>
<p class=”second”>最新净值</p>
</div>
<div class=”sun-t-b-r”>
<p class=”first”>
4.30<span class=”fs14px”>%</span>
</p>
<p class=”second”>累计受益</p>
</div>
</div>
</div>
<div class=”sun-b”>
<img
src=”http://photo.qianhtj.com/tj\_img/uploadImg/82\_1492589516297.jpg
alt=”侯全宁”>

<p>基金COO:侯全宁</p>
<div>
<span type=”button” class=”btn1″>
<a href=”http://www.qianhtj.com/simu/cp-HF088066.thtml
target=”_blank”>产品详情</a>

</span>
<span type=”button”
pid=”HF088066″ protype=”2″ class=”btn2″>立即讯问</span>
</div>
</div>
</div>

<div class=”section1-r sectionClick”>
<div class=”sun-t”>
<h3 class=”HomeProTitle” title=””>
<a href=”http://www.qianhtj.com/simu/cp-HF079450.thtml
target=”_blank”>天玑青翼一期</a>
</h3>
<div class=”sun-t-tag”>

<a href=”http://www.qianhtj.com/simu/cp-HF079450.thtml
target=”_blank” type=”button” class=”btn”
title=”股票五头策略”>股票多头策略</a>

<a href=”http://www.qianhtj.com/simu/cp-HF079450.thtml
target=”_blank” type=”button” class=”btn”
title=”五月收益稳健”>二月收益稳健</a>

<a href=”http://www.qianhtj.com/simu/cp-HF079450.thtml
target=”_blank” type=”button” class=”btn”
title=”无封闭期”>无封闭期</a>

</div>
<div class=”sun-t-b loginedStyle”>
<div class=”sun-t-b-l”>
<p class=”first”>
1.2890 
</p>
<p class=”second”>最新净值</p>
</div>
<div class=”sun-t-b-r”>
<p class=”first”>
28.90<span class=”fs14px”>%</span>
</p>
<p class=”second”>累计收益</p>
</div>
</div>
</div>
<div class=”sun-b”>
<img
src=”http://photo.qianhtj.com/tj\_img/uploadImg/41\_1488363931099.png
alt=”侯全宁”>

<p>基金首席营业官:侯全宁</p>
<div>
<span type=”button” class=”btn1″>
<a href=”http://www.qianhtj.com/simu/cp-HF079450.thtml
target=”_blank”>产品详情</a>

</span>
<span type=”button”
pid=”HF079450″ protype=”2″ class=”btn2″>霎时讯问</span>
</div>
</div>
</div>

</div>
</div>
</div>
<div class=”clear”></div>
<div class=”section2″><!–私募股权–>
<div class=”sectionTitle” title=”私募股权”>
<span class=”left title1″ title=”私募股权”>私募股权</span>
<div class=”title2″ title=”私募股权”>
<a href=”http://www.qianhtj.com/pe.thtml"&gt;&lt;h2
class=”h2-title”>私募股权</h2></a>
<div class=”hor-line”> </div>
</div>
<p class=”text”
title=”黄金一代股权投资浪潮”>黄金时代<br>股权投资浪潮</p>
<div class=”linkBox”>
<ul>
<li><a href=”http://www.qianhtj.com/pe/list-j1.thtml
target=”_blank” title=”天使资本”>天使资本</a></li>
<li><a href=”http://www.qianhtj.com/pe/list-j2.thtml
target=”_blank” title=”创业基金”>创业基金</a></li>
<li><a href=”http://www.qianhtj.com/pe/list-j3.thtml
target=”_blank” title=”成长基金”>成长基金</a></li>
<li><a href=”http://www.qianhtj.com/pe/list-j5.thtml
target=”_blank” title=”并购基金”>并购基金</a></li>
</ul>
</div>
<a class=”newMore” href=”http://www.qianhtj.com/pe/list.thtml
title=”更多”>更多 ></a>
</div>
<div id=”section2″ class=”sectionBody”>
<div class=”topWP”>
<ul class=”hostsUL”>

<li>
<a href=”http://www.qianhtj.com/pe/zt-3.thtml
style=”background-image:url(http://photo.qianhtj.com/tj\_img/uploadImg/82\_1492676566576.jpg);”
target=”_blank”>
<div class=”table”>
<div class=”first惠特e”>受益领跑环球市场</div>
<div class=”secondYellow”>抢夺独角兽IPO黄金机遇</div>
</div>
</a>
</li>

<li>
<a href=”http://www.qianhtj.com/pe/zt-4.thtml
style=”background-image:url(http://photo.qianhtj.com/tj\_img/uploadImg/82\_1492676653591.jpg);”
target=”_blank”>
<div class=”table”>
<div class=”first惠特e”>定向增发 降价买牛股</div>
<div class=”secondYellow”>近五年平均受益达42%</div>
</div>
</a>
</li>

<li class=”last”>
<a href=”http://www.qianhtj.com/pe/zt-9.thtml
style=”background-image:url(http://photo.qianhtj.com/tj\_img/uploadImg/82\_1492676777281.jpg);”
target=”_blank”>
<div class=”table”>
<div class=”first惠特e”>顺丰控股定增品种</div>
<div class=”secondYellow”>让您不再错过3000亿</div>
</div>
</a>
</li>

</ul>
</div>
<div class=”bottomWP”>

<div class=”section2-l section2Cli”>

<div class=”section2-l-div1″>
<h4 class=”HomeProTitle” title=”天玑财富-京东经济一期股权”>
<a href=”http://www.qianhtj.com/pe/cp-PE000028.thtml
target=”_blank”>京东经济一期股权</a>
</h4>
</div>
<div class=”section2-l-div2″
title=”综合互连网理财服务平台、有名品牌、电商巨头、网络巨头”>综合互连网理财服务平台、闻明品牌、电商巨头、网络巨头</div>
<div class=”section2-l-div3″>
<ul class=”newhomeRowPlay”>
<li class=”first”>
<div class=”mainView”>
<span class=”fs32px”>300</span> 万
</div>
<div class=”label”>投资源点</div>
</li>
<li>
<div class=”mainView”>
<span class=”fs32px”>2+1年</span> 
</div>
<div class=”label”>存续期限</div>
</li>
<li>
<div class=”mainView”>
<span class=”fs32px”>20000</span> 万
</div>
<div class=”label”>目标规模</div>
</li>
<li>
<div class=”mainView”>
<span class=”fs32px”>股权投资</span>
</div>
<div class=”label”>投资倾向</div>
</li>
<li class=”prograss”>
<div class=”table”>
<div class=”p-round”>
<span class=”p-num”>0</span>%
</div>
</div>
</li>
<li class=”btnsWP”>
<div class=”btnBox”>
<span type=”button” class=”btn1″>
<a href=”http://www.qianhtj.com/pe/cp-PE000028.thtml
target=”_blank”>产品详情</a>
</span>
</div>
<div class=”btnBox”>
<span type=”button” pid=”PE000028″ protype=”1″
class=”btn2″>立时讯问</span>
</div>
</li>
</ul>

</div>
</div>

<div class=”section2-c section2Cli”>

<div class=”section2-l-div1″>
<h4 class=”HomeProTitle” title=”天玑财富-青云互动一期”>
<a href=”http://www.qianhtj.com/pe/cp-PE000013.thtml
target=”_blank”>青云互动一期</a>
</h4>
</div>
<div class=”section2-l-div2″
title=”天玑财富青云互动一期基金入股于青云互动原始股权,实际决定人业绩对赌,依据12.5陪PE,二零一六年不小于2亿净纯利,二〇一七年不小于2.5亿净纯利。2年后,完毕基金创制退出路径:一、借壳上市,二级市场退出;二,上市集团或实际决定人溢价收购,超级市场退出。”>天玑财富青云互动一期基金投资于青云互动原始股权,实际控制人业绩对赌,依照12.5陪PE,二〇一六年不低于2亿净纯利,二〇一七年不小于2.5亿净毛利。2年后,达成资产创建退出路径:一、借壳上市,二级市场退出;二,上市集团或实际决定人溢价收购,顶尖市场退出。</div>
<div class=”section2-l-div3″>
<ul class=”newhomeRowPlay”>
<li class=”first”>
<div class=”mainView”>
<span class=”fs32px”>100</span> 万
</div>
<div class=”label”>投资起源</div>
</li>
<li>
<div class=”mainView”>
<span class=”fs32px”>3年</span> 
</div>
<div class=”label”>存续期限</div>
</li>
<li>
<div class=”mainView”>
<span class=”fs32px”>50000</span> 万
</div>
<div class=”label”>目标规模</div>
</li>
<li>
<div class=”mainView”>
<span class=”fs32px”>股权投资</span>
</div>
<div class=”label”>投资趋势</div>
</li>
<li class=”prograss”>
<div class=”table”>
<div class=”p-round”>
<span class=”p-num”>0</span>%
</div>
</div>
</li>
<li class=”btnsWP”>
<div class=”btnBox”>
<span type=”button” class=”btn1″>
<a href=”http://www.qianhtj.com/pe/cp-PE000013.thtml
target=”_blank”>产品详情</a>
</span>
</div>
<div class=”btnBox”>
<span type=”button” pid=”PE000013″ protype=”1″
class=”btn2″>立刻讯问</span>
</div>
</li>
</ul>

</div>
</div>

</div>

</div>
</div>
<div class=”clear”></div>
<div class=”section3″><!–信托精品–>
<div class=”sectionTitle” title=”信托精品”>
<span class=”left title1″ title=”信托精品”>信托精品</span>
<div class=”title2″ title=”信托精品”>
<a href=”http://www.qianhtj.com/trust.thtml"&gt;&lt;h2
class=”h2-title”>信托精品</h2></a>
<div class=”hor-line”> </div>
</div>
<p class=”text”
title=”风控严刻稳健受益必备”>风控严俊<br>稳健受益必备</p>
<div class=”linkBox”>
<ul>
<li><a href=”http://www.qianhtj.com/trust/list-l1.thtml
target=”_blank” title=”房地产”>房地产</a></li>
<li><a href=”http://www.qianhtj.com/trust/list-l2.thtml
target=”_blank” title=”金融行业”>金融行业</a></li>
<li><a href=”http://www.qianhtj.com/trust/list-l3.thtml
target=”_blank” title=”基础设备”>基础设备</a></li>
<li><a href=”http://www.qianhtj.com/trust/list-l4.thtml
target=”_blank” title=”工商企业”>工商公司</a></li>
</ul>
</div>
<a class=”newMore” href=”http://www.qianhtj.com/trust/list.thtml
title=”更多”>更多 ></a>
</div>
<div id=”section3″ class=”sectionBody”>
<div class=”topWP”>
<ul class=”hostsUL”>

<li>
<a href=”http://www.qianhtj.com/trust/zt-3.thtml
style=”background-image:url(http://photo.qianhtj.com/tj\_img/uploadImg/82\_1492675356301.jpg);”
target=”_blank”>
<div class=”table”>
<div class=”first惠特e”>可信信托 稳中求盈</div>
<div class=”secondYellow”>天玑精选品种</div>
</div>
</a>
</li>

<li>
<a href=”http://www.qianhtj.com/trust/zt-5.thtml
style=”background-image:url(http://photo.qianhtj.com/tj\_img/uploadImg/82\_1492674769680.jpg);”
target=”_blank”>
<div class=”table”>
<div class=”firstWhite”>轻松4步</div>
<div class=”secondYellow”>保理知识一商讨竟</div>
</div>
</a>
</li>

<li class=”last”>
<a href=”http://www.qianhtj.com/simu/zt-3.thtml
style=”background-image:url(http://photo.qianhtj.com/tj\_img/uploadImg/82\_1492675443224.jpg);”
target=”_blank”>
<div class=”table”>
<div class=”first惠特e”>100万部署多款牛基</div>
<div class=”secondYellow”>FOF配置时期强势来袭</div>
</div>
</a>
</li>

</ul>
</div>
<div class=”bottomWP”>

<div class=”section3-box”>
<div class=”section3-box1″>
<div class=”section3-box1-div1″>
<div class=”section3-box1-div1-img”>
<a href=”http://www.qianhtj.com/trust/gs-TC000069.thtml
target=”_blank”>
<img src=”http://photo.qianhtj.com/tj\_img/xintuo/69.jpg
alt=”天玑财富” title=”天玑财富”>
</a>
</div>
<div class=”section3-box1-div1-title”>
<div class=”table”>
<h4 class=”HomeProTitle” title=”天玑众赢贰号商业保理”>
<a href=”http://www.qianhtj.com/trust/cp-TA005844.thtml
target=”_blank”>天玑众赢贰号商业保理</a>
</h4>
<div class=”section3-box1-div2″>

<span type=”button” class=”btn”>稀缺产品</span>
<span type=”button” class=”btn”>还款保障</span>
<span type=”button” class=”btn”>到期回购</span>

</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class=”section3-box2″>
<ul class=”newhomeRowPlay”>
<li class=”first”>
<div class=”mainView”>
<span class=”fs32px”>
9.00-11.00<span style=”font-size: 1.1rem”>%</span>

</span>
</div>
<div class=”label”>预期年化收益</div>
</li>
<li>
<div class=”mainView”>
<span class=”fs32px”>100</span> 万
</div>
<div class=”label”>投资起点</div>
</li>
<li class=”timel10px”>
<div class=”mainView”>
<span class=”fs32px”>6</span> 个月
</div>
<div class=”label”>存续期限</div>
</li>
<li class=”proStatus”>
<div class=”mainView”>
<span class=”fs32px”>已售罄</span>
</div>
<div class=”label”>产品状态</div>
</li>
<li class=”btnsWP”>
<div class=”btnBox”>
<span type=”button” class=”btn1″>
<a href=”http://www.qianhtj.com/trust/cp-TA005844.thtml
target=”_blank”>产品详情</a>
</span>
</div>
<div class=”btnBox”>
<span type=”button” pid=”TA005844″ protype=”3″
class=”btn2″>立刻讯问</span>
</div>
</li>
</ul>
</div>
<div class=”clearFloat”></div>
</div>

<div class=”section3-box”>
<div class=”section3-box1″>
<div class=”section3-box1-div1″>
<div class=”section3-box1-div1-img”>
<a href=”http://www.qianhtj.com/trust/gs-TC000069.thtml
target=”_blank”>
<img src=”http://photo.qianhtj.com/tj\_img/xintuo/69.jpg
alt=”天玑财富” title=”天玑财富”>
</a>
</div>
<div class=”section3-box1-div1-title”>
<div class=”table”>
<h4 class=”HomeProTitle” title=”天玑众赢伍号商业保理”>
<a href=”http://www.qianhtj.com/trust/cp-TA005845.thtml
target=”_blank”>天玑众赢伍号商业保理</a>
</h4>
<div class=”section3-box1-div2″>

<span type=”button” class=”btn”>电子汇票</span>
<span type=”button” class=”btn”>产业龙头</span>
<span type=”button” class=”btn”>偿债能力强</span>

</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class=”section3-box2″>
<ul class=”newhomeRowPlay”>
<li class=”first”>
<div class=”mainView”>
<span class=”fs32px”>
9.20-11.60<span style=”font-size: 1.1rem”>%</span>

</span>
</div>
<div class=”label”>预期年化受益</div>
</li>
<li>
<div class=”mainView”>
<span class=”fs32px”>100</span> 万
</div>
<div class=”label”>投资起源</div>
</li>
<li class=”timel10px”>
<div class=”mainView”>
<span class=”fs32px”>6</span> 个月
</div>
<div class=”label”>存续期限</div>
</li>
<li class=”proStatus”>
<div class=”mainView”>
<span class=”fs32px”>在售</span>
</div>
<div class=”label”>产品状态</div>
</li>
<li class=”btnsWP”>
<div class=”btnBox”>
<span type=”button” class=”btn1″>
<a href=”http://www.qianhtj.com/trust/cp-TA005845.thtml
target=”_blank”>产品详情</a>
</span>
</div>
<div class=”btnBox”>
<span type=”button” pid=”TA005845″ protype=”3″
class=”btn2″>立刻讯问</span>
</div>
</li>
</ul>
</div>
<div class=”clearFloat”></div>
</div>

<div class=”section3-box”>
<div class=”section3-box1″>
<div class=”section3-box1-div1″>
<div class=”section3-box1-div1-img”>
<a href=”http://www.qianhtj.com/trust/gs-TC000069.thtml
target=”_blank”>
<img src=”http://photo.qianhtj.com/tj\_img/xintuo/69.jpg
alt=”天玑财富” title=”天玑财富”>
</a>
</div>
<div class=”section3-box1-div1-title”>
<div class=”table”>
<h4 class=”HomeProTitle” title=”天玑众赢叁号商业保理”>
<a href=”http://www.qianhtj.com/trust/cp-TA005847.thtml
target=”_blank”>天玑众赢叁号商业保理</a>
</h4>
<div class=”section3-box1-div2″>

<span type=”button” class=”btn”>大型公司</span>
<span type=”button” class=”btn”>专业保理私募</span>
<span type=”button” class=”btn”>完善风控</span>

</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class=”section3-box2″>
<ul class=”newhomeRowPlay”>
<li class=”first”>
<div class=”mainView”>
<span class=”fs32px”>
8.50-11.00<span style=”font-size: 1.1rem”>%</span>

</span>
</div>
<div class=”label”>预期年化受益</div>
</li>
<li>
<div class=”mainView”>
<span class=”fs32px”>100</span> 万
</div>
<div class=”label”>投资起源</div>
</li>
<li class=”timel10px”>
<div class=”mainView”>
<span class=”fs32px”>6</span> 个月
</div>
<div class=”label”>存续期限</div>
</li>
<li class=”proStatus”>
<div class=”mainView”>
<span class=”fs32px”>已售罄</span>
</div>
<div class=”label”>产品状态</div>
</li>
<li class=”btnsWP”>
<div class=”btnBox”>
<span type=”button” class=”btn1″>
<a href=”http://www.qianhtj.com/trust/cp-TA005847.thtml
target=”_blank”>产品详情</a>
</span>
</div>
<div class=”btnBox”>
<span type=”button” pid=”TA005847″ protype=”3″
class=”btn2″>马上讯问</span>
</div>
</li>
</ul>
</div>
<div class=”clearFloat”></div>
</div>

</div>

</div>
</div>
<div class=”clear”></div>
</div>
<div class=”NEWARTICLES”>
<div class=”section4″>
<div class=”section4-box1″>
<h4 class=”sectionTitle” title=”私募资讯(PrivateNews)”>
<span class=”left”
title=”私募资讯(PrivateNews)”>私募资讯</span>
<a href=”http://www.qianhtj.com/news.thtml” title=”更多”>更多
></a>
</h4>
<div class=”sectionBody clearFloat”>
<ul id=”hotInformation” class=”cantain”>

<li >

<a href=”http://www.qianhtj.com/news/1383.thtml” target=”_blank”
class=”hotNewsWP”
style=”background-image:url(http://photo.qianhtj.com/tj\_img/uploadImg/82\_1493001879766.png
)”>
<div class=”hoverBG”>
<div class=”label”>财经音讯</div>
<div class=”news”>
<div class=”table”>
<div class=”text”>
柠萌影业股权基金如何认购?柠萌影业股权认购源点是多少?
</div>
<div class=”date”>
2017-04-24
</div>
</div>
</div>
</div>
</a>
</li>

<li class=”mr-0″>

<a href=”http://www.qianhtj.com/news/1393.thtml” target=”_blank”
class=”hotNewsWP”
style=”background-image:url(http://photo.qianhtj.com/tj\_img/uploadImg/82\_1493014368021.png
)”>
<div class=”hoverBG”>
<div class=”label”>信托资管</div>
<div class=”news”>
<div class=”table”>
<div class=”text”>
微盟股权基金如何认购?微盟股权认购源点是多少?
</div>
<div class=”date”>
2017-04-24
</div>
</div>
</div>
</div>
</a>
</li>

<li >

<a href=”http://www.qianhtj.com/news/1388.thtml” target=”_blank”
class=”hotNewsWP”
style=”background-image:url(http://photo.qianhtj.com/tj\_img/uploadImg/82\_1493005077118.png
)”>
<div class=”hoverBG”>
<div class=”label”>私募宗旨</div>
<div class=”news”>
<div class=”table”>
<div class=”text”>
股权资产如何认购?米未传媒股权认购源点是有些?
</div>
<div class=”date”>
2017-04-24
</div>
</div>
</div>
</div>
</a>
</li>

<li class=”mr-0″>

<a href=”http://www.qianhtj.com/news/1398.thtml” target=”_blank”
class=”hotNewsWP”
style=”background-image:url(http://photo.qianhtj.com/tj\_img/uploadImg/82\_1493017574767.png
)”>
<div class=”hoverBG”>
<div class=”label”>高管观点</div>
<div class=”news”>
<div class=”table”>
<div class=”text”>
火乐科技(science and technology)股权资产怎么样认购?火乐科学和技术股权认购起源是有些?
</div>
<div class=”date”>
2017-04-24
</div>
</div>
</div>
</div>
</a>
</li>

</ul>
</div>
</div>
<div class=”section4-box2″>
<h4 class=”sectionTitle” title=”私募报纸公布(Private reports)”>
<span class=”left” title=”私募报纸发表(Private
reports)”>私募报纸宣布</span>
<a href=”http://www.qianhtj.com/media.thtml” title=”更多”>更多
></a>
</h4>
<div class=”sectionBody clearFloat”>
<ul id=”MediaReports” class=”section4-box2-cantain”>

<!–结构调整 开头–>
<li class=”section4-box2-cantain-li1″>
<div class=”news-content”>
<div class=”left”>
<a class=”BgImg” href=”http://www.qianhtj.com/media/1396.thtml
target=”_blank”
style=”background-image:url(http://photo.qianhtj.com/tj\_img/uploadImg/82\_1493015111686.png)”
title=”微盟以往属于怎么阶段?PE从广义上来看分成多少个等级?”></a>

</div>
<div class=”right”>
<div class=”news-title”>
<a href=”http://www.qianhtj.com/media/1396.thtml
title=”微盟未来属于怎么阶段?PE从广义上来看分成多少个等级?”
target=”_blank”>
微盟将来属于怎么阶段?PE从广义上来看分成多少个级次?
</a>
</div>
<p
title=”微盟在二零一四年赢得了A轮融资3000万元,在一年后微盟获得了B轮融资1.5亿元的筹融资金额并且在B轮融资中微盟的商海估值已超8亿元且平台注册用户超100万,同年三月微盟获得了5亿元的C轮融资可以说三轮融资一轮盖过一轮且微盟推出个人免费开店平台萌店。微盟提供材料突显,停止目前,萌店平台注册用户已超过1500万,B端入驻商家超越1万家。”>
微盟在二零一四年获取了A轮融资3000万元,在一年后微盟获得了B轮融资1.5亿元的融资金额并且在B轮融资中微盟的商海估值已超8亿元且平台注册用户超100万,同年十一月微盟得到了5亿元的C轮融资可以说三轮融资一轮盖过一轮且微盟推出个人免费开店平台萌店。微盟提供材料显示,甘休近年来,萌店平台注册用户已超越1500万,B端入驻商家当先1万家。
</p>
<a class=”tolookDetail”
href=”http://www.qianhtj.com/media/1396.thtml
target=”_blank”>[详情]</a>
</div>
</div>
</li>
<!–结构调整 停止–>
<li class=”section4-box2-cantain-li2″>
<div class=”news-title2″>
<a href=”http://www.qianhtj.com/media/1392.thtml
title=”米未传媒股权的投资价值分析,IPO是或不是有望?”
target=”_blank”>
米未传媒股权的投资价值分析,IPO是或不是有望?
</a>
</div>
<div class=”news-source”>天玑金服 </div>
</li>
<li class=”section4-box2-cantain-li2″>
<div class=”news-title2″>
<a href=”http://www.qianhtj.com/media/1387.thtml
title=”柠萌影业股权的投资价值分析,IPO是或不是有望?”
target=”_blank”>
柠萌影业股权的投资价值分析,IPO是不是有望?
</a>
</div>
<div class=”news-source”>天玑金服 </div>
</li>
<li class=”section4-box2-cantain-li2″>
<div class=”news-title2″>
<a href=”http://www.qianhtj.com/media/1382.thtml
title=”私募最新大数据:产品突然破6万,管理人超1.8万家,人数接近23万”
target=”_blank”>
私募最新大数据:产品突然破6万,管理人超1.8万家,人数接近23万
</a>
</div>
<div class=”news-source”>腾讯金融 </div>
</li>
<li class=”section4-box2-cantain-li2″>
<div class=”news-title2″>
<a href=”http://www.qianhtj.com/media/1375.thtml
title=”美味不用等属于PE什么阶段?PE从广义上来看分成多少个等级?”
target=”_blank”>
可口不用等属于PE什么阶段?PE从广义上来看分成多少个阶段?
</a>
</div>
<div class=”news-source”>天玑金服 </div>
</li>
<!–结构调整 起头–>

<!–结构调整 为止–>
<!–以下结构不用改–>

</ul>
</div>
</div>
</div>
<div class=”clear”></div>
<div class=”section5″>
<h4 class=”sectionTitle” title=”合营伙伴 Partners”>
<span class=”left” title=”合营伙伴
Partners”>同盟伙伴</span>
</h4>
<div class=”sectionBody clearFloat”>
<div class=”row”>
<ul class=”partnersUl”>
<li><a href=”javascript:;” style=”background-position:-11px
-7px” title=”中国康宁”></a></li>
<li><a href=”javascript:;” style=”background-position:-176px
-7px” title=”国信证券”></a></li>
<li><a href=”javascript:;” style=”background-position:-344px
-7px” title=”东北证券”></a></li>
<li><a href=”javascript:;” style=”background-position:-512px
-7px” title=”广发证券”></a></li>
<li><a href=”javascript:;” style=”background-position:-680px
-7px” title=”兴业银行”></a></li>
<li><a href=”javascript:;” style=”background-position:-843px
-7px” title=”私募排排网”></a></li>
<li class=”last”><a href=”javascript:;”
style=”background:url(http://www.qianhtj.com/public/img/site/home/partner1.png)”
title=”MorganStanley”></a></li>
</ul>
<ul class=”partnersUl mt13px”>
<li><a href=”javascript:;” style=”background-position:-11px
-62px” title=”中国中信银行”></a></li>
<li><a href=”javascript:;” style=”background-position:-176px
-62px” title=”中国中信银行”></a></li>
<li><a href=”javascript:;” style=”background-position:-344px
-62px” title=”中信信托”></a></li>
<li><a href=”javascript:;” style=”background-position:-512px
-62px” title=”招商证券”></a></li>
<li><a href=”javascript:;” style=”background-position:-680px
-62px” title=”华夏银行”></a></li>
<li><a href=”javascript:;” style=”background-position:-843px
-62px” title=”华夏银行”></a></li>
<li class=”last”><a href=”javascript:;”
style=”background:url(http://www.qianhtj.com/public/img/site/home/partner2.png)”
title=”KPCB”></a></li>
</ul>
<!– <img src=”/public/img/site/home/partnerBg.png” alt=”合作伙伴
Partners”>–>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id=”loadingIMG” style=”display: none”><img
src=”http://www.qianhtj.com/public/img/site/loading.gif"&gt;&lt;/div&gt;
</div>
<!–浮动栏–>
<div class=”fixedWP” id=”pageRightBar”>
<div class=”ctrlWP”>
<div class=”backToTop” title=”回到顶部”>
<span class=”iconfont”></span>
</div>

</div>
<script type=”text/javascript”>
$(“#pageRightBar .backToTop”).on(“click”,function(){
$(“body”).animate({scrollTop:0},300);
$(“html”).animate({scrollTop:0},300);
});

</script>
</div>
<!–底部始发–>
<div class=”wrapFooter”>
<div class=”footer”>
<div class=”footer-sec1″>
<div class=”footer-sec1-div1″>
<div class=”title”>友情链接</div>
<ul>
<li ><a target=”_blank” title=”天玑财富”
href=”http://www.tianjiwealth.com/index.htm"&gt;天玑财富&lt;/a&gt;|&lt;/li&gt;
<li ><a target=”_blank” title=”私募排排网”
href=”http://news.simuwang.com"&gt;私募排排网&lt;/a&gt;|&lt;/li&gt;
<li ><a target=”_blank” title=”阳光私募”
href=”http://www.qianhtj.com/"&gt;阳光私募&lt;/a&gt;|&lt;/li&gt;
<li ><a target=”_blank” title=”私募股权”
href=”http://www.qianhtj.com/"&gt;私募股权&lt;/a&gt;|&lt;/li&gt;
<li ><a target=”_blank” title=”信托资管”
href=”http://www.qianhtj.com/"&gt;信托资管&lt;/a&gt;|&lt;/li&gt;
<li ><a target=”_blank” title=”资本影院”
href=”http://www.qianhtj.com/"&gt;资本影院&lt;/a&gt;|&lt;/li&gt;
<li ><a target=”_blank” title=”银行利率网”
href=”http://jr23.com"&gt;银行利率网&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;

</ul>
</div>
<div class=”footer-sec1-div2″>
<div class=”title”>欢迎关切</div>
<ul>
<li>
<a rel=”nofollow” target=”_blank”
href=”http://weibo.com/u/5994683669"&gt;
<div class=”iconfont”></div>
<p>微博</p>
</a>
</li>
<li>
<a rel=”nofollow” target=”_blank”
href=”https://xueqiu.com/tianjf/"&gt;
<div class=”iconfont”></div>
<p>雪球</p>
</a>
</li>
<li>
<a rel=”nofollow” target=”_blank”
href=”http://www.toutiao.com/m50278088348/"&gt;
<div class=”iconfont” style=”font-size:
24px;”></div>
<p>头条</p>
</a>
</li>
<li class=”weixinWP”>
<a rel=”nofollow” href=”javascript:;”>
<div class=”iconfont”></div>
<p>微信</p>
</a>
<div class=”qrcode”>
<div class=”arrowLeft”></div>
<img src=”http://www.qianhtj.com/public/img/site/qrcode.jpg
alt=”天玑金服公众号二维码”>
</div>
</li>
</ul>
</div>
<div class=”footer-sec1-div3″>
<div class=”footer-sec1-div3-tel title”>客服热线</div>
<div class=”footer-sec1-div3-telnum”>400-955-0101</div>
<div
class=”footer-sec1-div3-time”>工作时间: 08:00-21:00</div>
</div>
</div>
<div class=”footer-sec2″>
<div>
上述项目音讯来自于资金公司、信托公司、资管公司、证券集团、基金子公司等提要求天玑金服的音信资料,基金集团、信托集团、资管公司、证券集团、基金子集团等对其提供音讯的真人真事可倚重性和完好准确性负责。投资者应仔细翻阅理财产品的王法文件,明白产品风险和收益特征(包涵系统性危害和一定产品所特有的投资风险等)。投资者应依照本人资金境况、风险承受能力选拔切合自身的理财产品。天玑金服提供的宣传推介材料仅供投资者参考,不结合天玑金服的此外推荐或投资提议。投资者应小心决策、独立承担危害。
</div>
<ul>
<li><a href=”http://www.qianhtj.com/about.thtml
title=”关于天玑” target=”_blank”>关于天玑</a></li>
<li><a href=”http://www.qianhtj.com/contact.thtml
title=”联系大家” target=”_blank”>联系大家</a></li>
<li><a href=”http://www.qianhtj.com/join.thtml
title=”参与大家” target=”_blank”>参与我们</a></li>
<li><a href=”http://www.qianhtj.com/sitemap.thtml
title=”网站地图” target=”_blank”>网站地图</a></li>
<li id=”mianze”><a
href=”http://www.qianhtj.com/declaraction.thtml” title=”免责表明”
target=”_blank”>免责表明</a></li>
</ul>
<p> <a target=”_blank”
href=”http://www.miitbeian.gov.cn/"&gt;
Copyright © 2016
河内前海天玑财富管理有限公司版权所有   
</a>
<span class=”gonganIcon”><script id=”ebsgovicon”
src=”http://szcert.ebs.org.cn/govicon.js?id=8765c34c-7c51-45c1-b3b1-6821858aae5c&width=75&height=105&type=1
type=”text/javascript” charset=”utf-8″></script></span>
<a target=”_blank”
href=”http://www.miitbeian.gov.cn/"&gt;粵ICP备16083118号&lt;/a&gt;
<span class=”tongjiImg”><img
src=”/public/img/site/icon.gif”></span>
<script
src=”http://s4.cnzz.com/z\_stat.php?id=1260666493&web\_id=1260666493
language=”JavaScript”></script>
</p>
</div>
</div>
</div>

<div id=”main” style=”display: none;”>
<iframe id=”download_iframe” scrolling=”no” frameborder=”0″
name=”‘+name+'” src=””
style=”width:100%;height:100%;”></iframe>
</div>

<input type=”hidden” value=”” id=”referer”/>
<!– 认证 –>

<input type=”hidden” value=”false” id=”zt_isAuth”/>
<input type=”hidden” value=”0″ id=”zt_authDelay”/>
<input type=”hidden” value=”” id=”zt_bgImage”/>
<!–自动推送工具代码–>
<script type=”text/javascript”
src=”/public/js/site/tuisong.js”></script>

</body>
</html>

Post Author: admin

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注